Nawigacja

Organizacja pracy świetlicy

Nasza świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 do 16:15.

Przeznaczona jest dla dzieci rodziców pracujących zawodowo. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie klas I -III i w szczególnie uzasadnionych przypadkach w miarę wolnych miejsc klas0 i IV-VI. Opieką wychowawczą objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, nieuczęszczający na lekcję religii oraz zwolnieni z nauki pływania (zwolnienie lekarskie). Do świetlicy uczniowie zapisywani są przez rodziców na początku roku szkolnego.

Wychowawcy świetlicy: Anna Fil oraz Dagmara Korzeniowska

 

ZDJĘCIA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Cele i zadania świetlicy

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Szczegółowe zadania świetlicy są następujące:

- zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami i po lekcjach,

- organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

- organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na boisku szkolnym i placu zabaw,

- ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie,

- wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabawy,

- prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także pedagogiem i innymi specjalistami w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych,

- szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej na dany rok szkolny.

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.

2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.

4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.

5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

1. Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.

2. Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce.

3. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.

4. Dbania o estetyczny wygląd świetlicy.

5. Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.

6. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne

Zajęcia w świetlicy

W świetlicy prowadzone są zajęcia, które:

- rozwijają umiejętności manualne,

- rozbudzają zainteresowania czytelnicze,

- wzbogacają posiadane wiadomości,

- kształtują umiejętności wypowiadania się na zadany lub dowolny temat,

- kształtują umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy,

- ćwiczą umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki,

- wzbogacają ekspresję twórczą

- relaksują,

- kształtują ekspresję ruchową,

- zwiększają sprawność fizyczną.

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica ze względów lokalowych przeznaczona jest dla uczniów klas I-III.
 2. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów rodziców pracujących zawodowo.
 3. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej pobieramy u wychowawców klas, bądź od     wychowawców świetlicy.
 4. Wypełnione karty należy złożyć w świetlicy do 15 września.
 5. Wychowawców świetlicy należy poinformować o:
 6. problemach rozwojowo-zdrowotnych,
 7. korzystaniu z form pomocy, np. posiłki, itp.,
 8. odrabianiu prac domowych (czy dziecko ma podczas swojego pobytu w świetlicy odrobić pracę domową - dotyczy prac pisemnych),
 9. uczestnictwie w zajęciach pozalekcyjnych,
 10. tym, kto jest upoważniony do odbioru dziecka ze świetlicy (należy podać imię i nazwisko osoby upoważnionej na przygotowanym druku),
 11. wypełnić pisemną deklarację o tym, że dziecko samodzielnie po zajęciach świetlicowych może iść do domu (dotyczy dzieci, które ukończyły 7 lat).
 12. W świetlicy mogą przebywać uczniowie:
 • zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy,
 • dojeżdżający,
 • oczekujący na lekcje i obiad,
 • nie uczęszczający na religię i inne zajęcia. 
 1. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli świetlica dysponuje wolnymi miejscami, dopuszcza się zapisanie uczniów z klas IV-VI (np. w przypadku sytuacji losowych: rodzic samotnie wychowujący dziecko, choroba rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, zamieszkanie poza Kościerzyną lub innych szczególnych sytuacjach umotywowanych przez rodzica/opiekuna prawnego).
 2. Każdy uczeń objęty opieką świetlicy zobowiązany jest do zgłaszania się do świetlicy samodzielnie. Uczniów kl. 0 i I przyprowadza i odbiera nauczyciel.
 3. W razie wcześniejszego zwolnienia dziecka z zajęć w świetlicy prosi się rodziców/ opiekunów prawnych o pisemne zwolnienie w dzienniczku.

 

Z historii świetlicy…

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 2 w Kościerzynie rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1964 roku. Kierownikiem szkoły był wtedy pan Bernard Walentowski, kierownikiem świetlicy pan Ryszard Kropidłowski. Dawniej w świetlicy oprócz wychowawców zatrudniany był kierownik. Od września 1968 roku na kierownika świetlicy został powołany pan Kazimierz Lizakowski, który pełnił tę funkcję do stycznia 1991 roku. Od lutego 1991 roku funkcję kierownika świetlicy objęła pani Halina Plichta i pełniła ją do czasu przejścia na emeryturę, tj. do roku 2001, w którym to funkcja kierownicza uległa likwidacji. 

Świetlica początkowo mieściła się na parterze budynku B (obecna klasa nr 25). Na początku lat 80-tych została przeniesiona na I piętro i znajdowała się tam do czerwca 2014r.

We wrzesniu 2014 roku świetlica ponownie wróciła na parter budynku B. Zajmuje obecnie pomieszczenie, które dawniej pełniło rolę kuchni. Po gruntownym remoncie pomieszczenie nabrało zupełnie innego charakteru. Kolorowe meble, nowe stoliki –dostosowane do wieku dzieci, sprzęt audiowizualny, nowe gry, kreatywne klocki i zabawki zachęcają do korzystania z tego pomieszczenia. Dodatkowo świetlica posiada własną szatnię i regał do przechowywania kapci i tornistrów.

ZDJĘCIA