Nawigacja

Deklaracja dostępności

Nagłówek

Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kościerzynie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kościerzynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-04-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych lub są one niepełne
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, tłumaczeń migowych ani opisów alternatywnych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak jest zmiany/dostosowania kontrastu wyświetlanej strony oraz wielkości czcionki
 • nie jest możliwe wyłączenie automatycznego przesuwania się obrazów
 • nie ma etykiety określającej cel przycisku służącego do wyszukiwania na stronie, jego nazwy oraz przeznaczenia w opcji wyszukiwania
 • identyfikatory elementów nie są zdefiniowane w sposób unikalny
 • brak tytułu dla niektórych elementów frame i iframe

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo z uwagi na ich charakter - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Miłota-Freda.
 • E-mail: sekretariat.sp2@koscierzyna.gda.pl
 • Telefon: 58 686 40 89

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kościerzynie
 • Adres: ul. Strzelecka 1, 83-400 Kościerzyna
 • E-mail: dyrektor.sp2@koscierzyna.gda.pl
 • Telefon: 58 686 40 89

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do głównego budynku Szkoły znajduje się od strony boiska szkolnego. Wejście do budynku Przedszkola jest się od ulicy Strzeleckiej. Do obu wejść prowadzą schody. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi wejściowe są otwierane ręcznie.

Sekretariat mieści się na parterze budynku głównego.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toaleta). Są klatki schodowe łączące korytarze.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Na terenie szkoły są miejsca parkingowe ogólnodostępne.

W budynku Szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.